بایگانی برچسب: شرایط عمومی پیمان

اگر کارفرما بهت اخطار فسخ داد این کارهارو حتما انجام بده

اگر کارفرما بهت اخطار فسخ داد این کارهارو حتما انجام بده

تو کار بکن پولشو بعدا بهت میدیم

توکار بکن پولشو بعدا بهت میدیم

مجاز شدن تاخیرات بدون تهیه گزارش تاخیرات

مجاز شدن تاخیرات بدون تهیه گزارش تاخیرات