بایگانی برچسب: صورتحساب نهایی پیمان

الزام پیمانکار به امضاء صورتجلسه عدم دریافت خسارت

الزام پیمانکار به امضاء صورتجلسه عدم دریافت خسارت

آیا اخذ صورتجلسه اسقاط دعاوی احتمالی پیمانکار از سوی کارفرمای دولتی ذیل نظام فنی و اجرایی کشور، دارای اثر حقوقی است؟