بایگانی برچسب: فهرست بهای منضم به پیمان چیست

قیمت جدید و فهرست بهای واحد پایه

فهرست بهای منضم به پیمان و قیمت جدید

آیتمی که در فهرست بهای منضم به پیمان نیست، لیکن در فهرست بهای واحد پایه موجود است، انجام آن از سوی پیمانکار، تنها با کسب توافق وی امکان‌پذیر است.